Martin, MARTIN (cont.)
Lovina B. b. 8 Aug 1915, d. 28 Sep 2009
Lovina B. b. 2 Jun 1916, d. 5 Nov 2003
Lovina B. b. 3 Oct 1917, d. 25 Jul 2012
Lovina B. b. 21 Oct 1926, d. 20 Nov 1926
Lovina B. b. 6 Aug 1929
Lovina G. b. 17 Jul 1912, d. 31 Aug 1997
Lovina G. b. 17 Jul 1912, d. 31 Aug 1997
Lovina L. b. 5 May 1885
Lovina M. b. 29 Jun 1881, d. 7 May 1959
Lovina M. b. 12 Nov 1907, d. 17 Jan 1954
Lovina M. b. 6 Jun 1914, d. 16 Mar 2002
Lovina M. b. 15 Jan 1941, d. 31 Mar 2008
Lovina M. b. 15 Jan 1941, d. 31 Mar 2008
Lovina M. b. 28 Jan 1948, d. 24 Jan 1949
Lovina R. b. 15 Nov 1897, d. 20 Jan 1947
Lovina R. b. 13 Sep 1918
Lovina S. b. 22 May 1864, d. 4 Feb 1915
Lovina S. b. 31 Dec 1881, d. 1 Jun 1941
Lovina S. b. 31 Dec 1881, d. 1 Jun 1941
Lovina S. b. 4 Jun 1896, d. 8 Oct 1972
Lovina S. b. 4 Dec 1903, d. b 7 Nov 2011
Lovina S. b. 15 Nov 1905, d. 26 Sep 1978
Lovina S. b. 15 Nov 1905, d. 26 Sep 1978
Lovina S. b. 29 Aug 1918, d. 22 Feb 2011
Lovina S. b. 29 Aug 1918, d. 22 Feb 2011
Martin, MARTIN (cont.)
Lovina S. b. 2 Mar 1922, d. b 18 Mar 2006
Lovina W. b. 28 Apr 1886, d. 19 Apr 1944
Lovina W. b. 1 Oct 1908, d. 25 Jul 1977
Lovina W. b. 5 Mar 1923, d. 2 Apr 2006
Luanna B. b. 22 Mar 1933, d. 11 Jun 2003
Lucinda B. b. 5 Jan 1886, d. 16 May 1968
Lucinda B. b. 30 Mar 1894, d. 1 Jan 1979
Lucinda B. b. 7 Apr 1907, d. 28 Mar 1945
Lucinda B. b. 16 Jan 1914, d. 6 Nov 2005
Lucinda B. b. 17 Jun 1923, d. 1 Jan 2015
Lucinda C. b. 11 Aug 1889, d. 8 Mar 1930
Lucinda E. b. 13 Dec 1873, d. 31 May 1947
Lucinda F. b. 23 Dec 1925, d. 7 Feb 2010
Lucinda F. b. 23 Dec 1925, d. 7 Feb 2010
Lucinda G. b. 15 Apr 1904, d. a 1962
Lucinda G. b. 7 Dec 1905, d. 1 Aug 1969
Lucinda G. b. 10 Jul 1916, d. 3 Oct 1995
Lucinda G. b. 26 May 1926, d. 17 Nov 2011
Lucinda H. b. 14 Apr 1915, d. 2000
Lucinda M. b. 9 Dec 1865, d. 1953
Lucinda M. b. 13 Jan 1893, d. 2 Apr 1950
Lucinda M. b. 9 Oct 1908, d. 14 Oct 1908
Lucinda M. b. 16 Jul 1913, d. 19 May 1970
Lucinda M. b. 17 Nov 1936, d. 14 Oct 2011
Lucinda M. b. 5 Apr 1940, d. 15 Jun 2004
Martin, MARTIN (cont.)
Lucinda S. b. 29 Sep 1897, d. 15 Jul 1986
Lucinda S. b. 29 Sep 1897, d. 15 Jul 1986
Lucinda S. b. 1 Apr 1911, d. b 22 Feb 2011
Lucinda W. b. 15 May 1884, d. 24 Jan 1962
Lucinda W. b. 17 May 1953, d. 21 Mar 2015
Lucy C. b. 13 Apr 1878, d. 3 Feb 1880
Lucy G.
Luella M. b. 18 Sep 1912, d. 4 Jan 1987
Luida B. b. 17 Jun 1908, d. 18 Apr 1977
Luida W. b. 22 Jan 1980, d. 17 Aug 2009
Luida W. b. 22 Jan 1980, d. 17 Aug 2009
Luke S. b. 26 Jul 1985, d. 26 Jul 1985
Lydia S. b. 21 Jun 1906, d. 30 Jul 1975
Lydia Ann b. 5 Nov 1911, d. 11 Oct 1996
Lydia Ann B. b. 30 Sep 1899, d. 26 May 1941
Lydia Ann B. b. 7 Aug 1921
Lydia Ann E. b. 3 Aug 1883, d. 27 Oct 1922
Lydia Ann E. b. 3 Aug 1883, d. 27 Oct 1922
Lydia Ann G. b. 29 Mar 1891, d. 7 Sep 1977
Lydia Ann G. b. 10 May 1892, d. 13 May 1976
Lydia Ann K. b. 23 Jul 1934, d. 24 Jul 1934
Lydia Ann M. b. 5 Jan 1875
Lydia Ann M. b. 10 Jun 1910
Lydia Ann S. b. 17 Apr 1889, d. 1 Mar 1939
Lydia B. b. 12 Nov 1853, d. 14 Feb 1922
Martin, MARTIN (cont.)
Lydia B. b. 15 Aug 1866, d. 7 Feb 1918
Lydia B. b. 4 Dec 1874, d. 6 Jan 1957
Lydia B. b. 4 Dec 1874, d. 6 Jan 1957
Lydia B. b. 26 Jan 1895, d. Feb 1895
Lydia B. b. 2 Nov 1896
Lydia B. b. 12 Feb 1903, d. 19 Dec 1985
Lydia B. b. 12 Feb 1903, d. 19 Dec 1985
Lydia B. b. 13 Sep 1906, d. 1970
Lydia B. b. 20 Feb 1908, d. 24 Feb 1984
Lydia B. b. 20 Feb 1908, d. 24 Feb 1984
Lydia B. b. 3 May 1931
Lydia B. b. 3 May 1931
Lydia C. b. 16 Oct 1879, d. 6 Jul 1966
Lydia C. b. 16 Oct 1879, d. 6 Jul 1966
Lydia C. b. 13 Jan 1895, d. 3 Nov 1941
Lydia C. b. 16 Aug 1905, d. 16 Nov 1961
Lydia G. b. 12 Nov 1885, d. 1 Jan 1942
Lydia G. b. 2 May 1916, d. 1 Jun 1993
Lydia G. b. 2 May 1916, d. 1 Jun 1993
Lydia H. b. 1 Sep 1901
Lydia L.
Lydia M. b. 26 Mar 1837, d. 25 Apr 1915
Lydia M. b. 4 Feb 1873, d. 1 Aug 1946
Lydia M. b. 4 Feb 1873, d. 1 Aug 1946
Lydia M. b. 8 Oct 1883, d. 21 Sep 1969
Martin, MARTIN (cont.)
Lydia M. b. 7 Aug 1892, d. 2 Aug 1934
Lydia M. b. 16 Feb 1900, d. 28 Mar 1976
Lydia M. b. 3 Oct 1908, d. 29 Jun 1963
Lydia M. b. 21 Feb 1929, d. 4 Dec 2000
Lydia M. b. 24 Dec 1934, d. 2000
Lydia M. b. 24 Dec 1934, d. 2000
Lydia M. b. 24 Apr 1945, d. 14 Jul 2008
Lydia M.. b. 1 Apr 1906
Lydia M.. b. 1 Apr 1906
Lydia R. b. 8 Jan 1876, d. 1 Nov 1934
Lydia S. b. 11 May 1850, d. 7 Apr 1915
Lydia S. b. 27 Jul 1857, d. 31 Jan 1945
Lydia S. b. 9 Dec 1858, d. 3 Jan 1913
Lydia S. b. 22 Jan 1869, d. 16 Jan 1900
Lydia W. b. 1 Sep 1840, d. 2 Jan 1876
Lydia W. b. 2 Jun 1876, d. 12 Feb 1961
Lydia W. b. 16 May 1892, d. 21 Oct 1987
Lydia W. b. 16 May 1892, d. 21 Oct 1987
Lydia W. b. 13 Nov 1925, d. 10 Mar 2000
Lydia Z.
Lydia Z. b. 2 Aug 1810, d. 12 Feb 1899
Lydian B. b. 26 Sep 1897
Lydian E. b. 9 Jan 1903, d. 16 Oct 1992
Lydian M. b. 4 Aug 1882
Lydian M. b. 4 Aug 1882
Martin, MARTIN (cont.)
Lydian M. b. 12 Jul 1988, d. 12 Jul 1988
Lydian R. b. 24 Mar 1905, d. 6 Nov 1994
Lydian S. b. 27 Mar 1866, d. 4 Jun 1959
Lydiann M. b. 6 Dec 1904, d. 7 Aug 1994
Lyle Grant b. 20 Jan 1945, d. 2 May 2012
Mabel G. b. 19 Nov 2002, d. 19 Nov 2002
Mabel H. b. 29 May 1895
Mabel Irene E. b. 16 Apr 1907, d. 4 Sep 1912
Mabel M. b. 8 Aug 1915, d. 18 Feb 1994
Mabel M. b. 8 Aug 1915, d. 18 Feb 1994
Mabel M. b. 14 Jan 1942, d. 25 Feb 1942
Mabel S. b. 22 Sep 1930, d. 24 Nov 1971
Mabel Vernetta b. 17 Dec 1913
Magdalena
Magdalena "Lena" G. b. 21 Nov 1912, d. 21 Feb 2007
Magdalena B. b. 9 Aug 1843, d. 30 Oct 1932
Magdalena B. b. 17 Nov 1848, d. 30 Jun 1905
Magdalena B. b. 14 Jun 1854, d. 20 Oct 1913
Magdalena B. b. 29 Dec 1866
Magdalena B. b. 13 Apr 1876, d. 14 May 1929
Magdalena B. b. 16 Jan 1879, d. 1960
Magdalena B. b. 22 Feb 1894, d. 22 Feb 1976
Magdalena B. b. 9 Jul 1907, d. 10 Apr 1909
Magdalena B. b. 26 Apr 1916, d. 14 Jul 2014
Magdalena B. b. 4 May 1923, d. 25 Jul 1934
Martin, MARTIN (cont.)
Magdalena B. b. 21 Aug 1931, d. 31 Mar 1999
Magdalena E. b. 30 Aug 1840, d. 15 Sep 1909
Magdalena E. b. 29 Jan 1867, d. 27 Oct 1929
Magdalena F. b. 17 Jul 1910, d. 29 Aug 1990
Magdalena G. b. 25 Dec 1853, d. 17 Jul 1922
Magdalena G. b. 4 Jan 1910, d. 6 Jun 2005
Magdalena H. b. 1868, d. 12 May 1949
Magdalena H. b. 5 Dec 1900, d. b 12 Mar 2001
Magdalena H. b. 29 Jan 1908, d. 31 Oct 1975
Magdalena M. b. 8 Dec 1822, d. 6 Feb 1892
Magdalena M. b. 14 Jan 1873
Magdalena M. b. 26 Nov 1906, d. 2 May 1988
Magdalena M. b. 26 Nov 1906, d. 2 May 1988
Magdalena M. b. 27 Dec 1906, d. 1 Jun 1995
Magdalena S. b. 6 Jul 1821, d. 12 Feb 1899
Magdalena S. b. 30 Jan 1865, d. 28 May 1959
Magdalena S. b. 10 Sep 1869, d. 19 Oct 1869
Magdalena S. b. 29 Sep 1917
Magdalena W. b. 2 Mar 1845, d. 7 Nov 1895
Magdalena Z. b. 14 Apr 1814, d. 22 Feb 1897
Mahlon B. b. 13 Sep 1931, d. 27 Feb 1932
Mahlon F. b. 1 Feb 1923, d. 10 Jan 2009
Mahlon M.
Mahlon M. b. 1 Jun 1931, d. 6 Feb 2011
Mahlon S. b. 20 Nov 1935, d. 13 Jan 1979
Martin, MARTIN (cont.)
Malinda B. b. 2 Jun 1910
Malinda B. b. 10 Oct 1913, d. 17 Jan 1988
Malinda B. b. 10 Oct 1913, d. 17 Jan 1988
Malinda B. b. 28 Sep 1929, d. 8 Sep 2006
Malinda C. b. 4 Aug 1894, d. 1958
Malinda E. b. 7 Feb 1928, d. 13 May 1928
Malinda S. b. 4 Nov 1867, d. 25 Dec 1922
Malinda S. b. 1 May 1897, d. 13 Jan 1976
Malinda W. b. 15 Oct 1909
Manasseh B. b. 27 May 1893, d. 17 Sep 1965
Manasseh B. b. 14 Mar 1915
Manasseh C. b. 26 May 1881
Manasseh E. b. 8 Jul 1888, d. 8 Dec 1960
Manasseh H. b. 18 Aug 1910
Manasseh M. b. 17 Aug 1910, d. 13 Jun 2002
Mannassah S. b. 29 Sep 1859, d. 25 Nov 1925
Manoah B. b. 6 Jun 1899, d. 7 Nov 1975
Maranda S. b. 26 Sep 1872
Margaret d. 1950
Margaret b. 15 Mar 1901
Margaret Ann b. 3 Apr 1955, d. 2 Mar 2000
Margaret Isabelle b. 14 May 1925, d. 5 Jan 2012
Margaret M. b. 22 May 1982, d. 16 Sep 1998
Margaret R. b. 11 Oct 1952, d. 23 Feb 2014
Maria b. 26 Jan 1775, d. 5 Jul 1820
Martin, MARTIN (cont.)
Maria B. b. 26 Jan 1775, d. 5 Jul 1820
Maria B. b. 27 Dec 1839, d. 8 Apr 1909
Maria E. b. 1 Nov 1839, d. 13 Oct 1915
Maria H. b. 7 Oct 1829, d. 27 Nov 1901
Maria L. b. 15 Mar 1856, d. 14 Apr 1935
Maria M. b. 30 Oct 1822, d. 25 May 1889
Maria M. b. 26 Oct 1879, d. 9 May 1947
Maria P. b. 25 Apr 1855, d. 27 Feb 1914
Maria S. b. 15 Sep 1871, d. 24 Feb 1911
Maria W. b. 15 Nov 1898, d. 12 Dec 1918
Marian
Marie Barbara K. b. 25 Jun 1750, d. 1816
Marie M. b. 14 Sep 1951, d. 6 Jan 1964
Marie M. b. 4 Feb 1957, d. 15 Aug 2004
Marilyn
Marilyn Lucy b. 23 Apr 1956, d. 21 Feb 1994
Marion B. b. 13 Oct 1935, d. 5 Nov 1983
Marlene M. b. 23 Oct 1947
Martha b. 6 Feb 1920, d. 18 Jan 2001
Martha "Ella" b. 24 Jun 1888, d. 3 Jan 1944
Martha B. b. 7 Feb 1917, d. 7 Jun 1990
Martha B. b. 27 Dec 1936, d. 7 Apr 2014
Martha B. b. 27 Dec 1936, d. 7 Apr 2014
Martha L. b. 7 Mar 1907
Martha M.
Martin, MARTIN (cont.)
Martha S. b. 8 Oct 1882, d. 19 Jul 1951
Martha S. b. 4 Feb 2004, d. 4 Feb 2004
Martha W. b. 30 Sep 1946, d. 30 Sep 1946
Marvin B. b. 18 Jul 1954, d. 19 Jul 1954
Marvin M. b. 15 Apr 1964, d. 5 Dec 1988
Mary
Mary
Mary b. 27 Dec 1745, d. 16 Jan 1813
Mary b. 30 Oct 1896
Mary b. 28 Jan 1915
Mary Ann b. 27 Nov 1844, d. 2 Mar 1926
Mary Ann b. 4 Oct 1862
Mary Ann S. b. 30 Nov 1897, d. 15 Apr 1997
Mary Ann S. b. 30 Nov 1897, d. 15 Apr 1997
Mary Ann B. b. 9 Apr 1853, d. 20 Jul 1929
Mary Ann B. b. 2 Jan 1864, d. 3 Jan 1943
Mary Ann B. b. 21 Nov 1885, d. 29 Nov 1979
Mary Ann B. b. 3 Mar 1892, d. 15 Feb 1908
Mary Ann B. b. 30 Dec 1892, d. 30 Oct 1918
Mary Ann B. b. 22 Feb 1898, d. 5 Jun 1898
Mary Ann B. b. 2 Apr 1905, d. 2 Jan 1980
Mary Ann B. b. 3 Mar 1908, d. 29 Jul 1938
Mary Ann B. b. 5 Jan 1918, d. 2 Jul 1998
Mary Ann B. b. 18 Mar 1921, d. 12 Feb 2002
Mary Ann B. b. 29 Mar 1926, d. 14 Nov 1993
Martin, MARTIN (cont.)
Mary Ann E. b. 7 Feb 1853
Mary Ann E. b. 8 Mar 1885, d. 10 May 1949
Mary Ann E. b. 8 Mar 1885, d. 10 May 1949
Mary Ann E. b. 30 May 1900, d. 15 Mar 1986
Mary Ann F. b. 11 Mar 1891
Mary Ann F. b. 27 Jun 1937, d. 21 Apr 2013
Mary Ann F. b. 27 Jun 1937, d. 21 Apr 2013
Mary Ann G. b. 2 Jan 1883, d. 2 Apr 1948
Mary Ann G. b. 19 Dec 1904, d. 15 Oct 1973
Mary Ann G. b. 27 Dec 1910, d. 19 Mar 1928
Mary Ann G. b. 2 Nov 1917, d. 11 Apr 2009
Mary Ann G. b. 2 Nov 1917, d. 11 Apr 2009
Mary Ann H. b. 14 Apr 1904, d. b 12 Mar 2001
Mary Ann M. b. 11 Oct 1870, d. 16 Jun 1948
Mary Ann M. b. 1878, d. b 1895
Mary Ann M. b. 10 May 1883, d. 23 Sep 1920
Mary Ann M. b. 30 Apr 1893, d. b 1895
Mary Ann M. b. 28 Mar 1900, d. 26 Jun 1975
Mary Ann M. b. 1 Mar 1901, d. 11 Mar 1902
Mary Ann M. b. 13 Oct 1914, d. b 2003
Mary Ann M. b. 1 Dec 1915, d. 22 Oct 1965
Mary Ann M. b. 25 Sep 1917, d. 27 Oct 1996
Mary Ann M. b. 14 Aug 1920, d. 11 Mar 1921
Mary Ann M. b. 1 Apr 1922, d. 15 Mar 1996
Mary Ann M. b. 25 Nov 1944, d. 7 May 1992
Martin, MARTIN (cont.)
Mary Ann M. b. 25 Nov 1944, d. 7 May 1992
Mary Ann R. b. 10 Apr 1892
Mary Ann S. b. 23 Jan 1854
Mary Ann S. b. 11 May 1865, d. 22 Dec 1949
Mary Ann S. b. 16 Jan 1866, d. 22 May 1946
Mary Ann S. b. 1 May 1870, d. 17 May 1963
Mary Ann S. b. 3 Mar 1887, d. 4 Apr 1969
Mary Ann S. b. 1 May 1901, d. 25 Jul 1947
Mary Ann S. b. 27 Sep 1915, d. 13 Apr 2008
Mary Ann W. b. 24 Nov 1873, d. 23 Aug 1953
Mary Ann W. b. 15 Jan 1909, d. 29 Oct 1979
Mary Ann W. b. 16 Apr 1924, d. 2 Oct 2005
Mary B. b. 30 Aug 1815, d. 28 Jun 1848
Mary B. b. 5 Sep 1842, d. 20 Nov 1881
Mary B. b. 12 Dec 1867, d. 4 Oct 1918
Mary B. b. 13 Nov 1883, d. 7 May 1970
Mary B. b. 11 Aug 1885, d. 25 May 1886
Mary B. b. 26 Aug 1891
Mary B. b. 26 Aug 1891
Mary B. b. 23 Nov 1898, d. 26 Sep 1900
Mary B. b. 9 Dec 1903, d. a 1965
Mary B. b. 9 Jul 1907, d. 25 Jan 1915
Mary B. b. 15 Oct 1936, d. 15 Oct 1936
Mary B. b. 26 Jun 1958, d. 26 Jun 1958
Mary C. b. 20 Nov 1902, d. b 22 Feb 1995
Martin, MARTIN (cont.)
Mary C. b. 20 Nov 1902, d. b 22 Feb 1995
Mary C. b. 20 Jan 1916, d. 1991
Mary F. b. 20 Apr 1881, d. 14 May 1960
Mary G. b. 3 Apr 1802, d. 5 Jun 1834
Mary G. b. 3 Apr 1802, d. 5 Jun 1834
Mary G. b. 21 Sep 1870, d. 27 Nov 1945
Mary G. b. 21 Sep 1870, d. 27 Nov 1945
Mary G. b. 31 Dec 1875, d. 2 May 1934
Mary G. b. 27 Oct 1914
Mary G. b. 20 Mar 1921, d. 3 Mar 1997
Mary G. b. 22 Dec 1938, d. 22 Dec 1938
Mary G. b. 20 Aug 1952, d. 21 Aug 1952
Mary H. b. 3 Dec 1919, d. 5 May 2004
Mary Jane K. b. c 1881
Mary K. b. 11 Mar 1938, d. 31 May 2005
Mary L. b. 13 Jan 1858, d. 30 Mar 1937
Mary M. b. 11 Dec 1868, d. 6 Nov 1908
Mary M. b. 1 Jan 1890, d. 18 Sep 1947
Mary M. b. 13 Feb 1898, d. 9 Oct 1958
Mary M. b. 21 Mar 1902, d. 13 Jan 1968
Mary M. b. 3 Jun 1928, d. 19 Jun 2007
Mary M. b. 16 Jun 1928, d. 22 May 1988
Mary M. b. 2 Nov 1934, d. 30 Oct 2000
Mary M. b. 19 May 1943, d. 11 Apr 2008
Mary M. b. 19 May 1943, d. 11 Apr 2008
Martin, MARTIN (cont.)
Mary M. b. 26 Sep 1955, d. 15 Jun 1992
Mary M. b. 16 Jul 1985, d. 7 Jun 1991
Mary M. b. 4 Nov 1989, d. 4 Nov 1989
Mary M. b. 26 May 1991
Mary Magdalene b. 22 Oct 1902, d. 29 Jul 1956
Mary Margaret b. 8 Mar 1903, d. 20 Feb 1993
Mary Margaret b. 26 Jun 1927, d. 1 Jun 2001
Mary O.
Mary Regina b. 6 Sep 1876, d. 23 Jun 1951
Mary S.
Mary S. b. 30 Sep 1816, d. 5 Mar 1906
Mary S. b. 4 Dec 1822, d. 11 Jun 1916
Mary S. b. 29 Aug 1836, d. 23 Mar 1859
Mary S. b. 10 Dec 1842, d. 25 Jan 1876
Mary S. b. 20 Sep 1859, d. 30 Nov 1936
Mary S. b. c 1887, d. 14 Jun 1910
Mary S. b. 6 Apr 1893, d. 11 Sep 1947
Mary S. b. 21 Oct 1912, d. 29 Oct 1995
Mary W. b. 21 Mar 1849, d. 20 Mar 1870
Mary W. b. 1 Jun 1870, d. 8 Oct 1898
Mary W. b. 16 Jan 1916, d. 15 Apr 2008
Mary W. b. 15 Sep 1916
Mary W. b. 15 Sep 1916
Mary W. b. 30 Sep 1946, d. 30 Sep 1946
Mary Yvonne b. 22 Jul 1947, d. 15 Jan 2013
Martin, MARTIN (cont.)
Maryann b. 30 Nov 1961, d. 6 Sep 2012
Maryann B. b. 13 Nov 1953
Maryann E. b. 9 Jun 1910, d. 9 Mar 1999
Maryann G. b. 7 Dec 1882, d. 12 Mar 1972
Maryann H. b. 16 Sep 1926, d. 24 Dec 2006
Maryann H. b. 16 Sep 1926, d. 24 Dec 2006
Maryann M. b. 30 Oct 1886, d. 5 Mar 1969
Maryann M. b. 17 Dec 1912, d. 2 Feb 1996
Maryann W. b. 22 Jun 1912
Maryetta b. 27 Sep 1870, d. 5 Nov 1944
Mathias H. b. 28 Sep 1906, d. 9 Feb 2003
Matilda
Matilda G. b. 14 Dec 1873, d. 29 Dec 1959
Matilda R. b. 19 Feb 1890, d. 1 Oct 1971
Matilda S. b. 1 Aug 1881, d. 2 Dec 1961
Matthew Henry b. 18 Nov 1997, d. 11 Mar 2002
Matthew S. b. 14 Aug 1977, d. 14 Aug 1977
Maurice S. b. 27 Oct 1929, d. 30 Jan 2014
Maynard M. b. 8 Oct 1973
Melba Audrey b. 9 Oct 1925, d. 22 Dec 2009
Melinda B. b. 1 May 1912, d. 6 Nov 2002
Melinda B. b. 27 Oct 1918, d. b 17 Nov 2012
Melinda B. b. 15 Aug 1925, d. 1 Apr 2007
Melinda B. b. 15 Aug 1925, d. 1 Apr 2007
Melinda B. b. 28 Sep 1929, d. 8 Sep 2006
Martin, MARTIN (cont.)
Melinda C. b. 22 Feb 1903, d. 29 Oct 1972
Melinda C. b. 31 Oct 1907, d. b 22 Feb 1995
Melinda C. b. 31 Oct 1907, d. b 22 Feb 1995
Melinda F. b. 18 Sep 1932, d. 21 Mar 2009
Melinda F. b. 18 Sep 1932, d. 21 Mar 2009
Melinda H. b. 13 May 1921, d. 4 Feb 1999
Melinda H. b. 12 May 1936, d. 20 Mar 2002
Melinda R. b. 5 Mar 1892, d. 8 Jan 1978
Melinda S. b. 12 Nov 1906, d. 22 Jun 1948
Melinda S. b. 4 Nov 1910, d. 2 Nov 2000
Melinda S. b. 20 Feb 1922, d. 20 Feb 1922
Melinda W. b. 2 Jan 1904, d. 3 Dec 1979
Melvin B. b. 10 Jun 1931, d. 20 Nov 1981
Melvin B. b. 7 Mar 1971, d. 20 Jul 1972
Melvin H. b. 20 Oct 1909, d. 14 Dec 1982
Melvin K. b. 3 Nov 1974, d. 4 Dec 2008
Melvin M. b. 20 Jan 1927
Melvin M. b. 17 Feb 1936, d. 14 Apr 1936
Melvin S. b. 5 Aug 1904, d. 14 Aug 1991
Melvin S. b. 30 Jan 1934, d. 7 Jul 1987
Melvin S. b. 25 Mar 1941, d. 3 Nov 2001
Menno B. b. 14 May 1905, d. 1 Mar 1994
Menno B. b. 14 Mar 1926, d. 8 Dec 1981
Menno B. b. 3 Sep 1932, d. 5 Oct 2012
Menno C. b. 12 Jan 1884